Ouderbetrokkenheid

Onder het kopje 'ouderbetrokkenheid' vindt u informatie over de medezeggenschapsraad en de ouderraad.