MR

De medezeggenschapsraad volgt het schoolbeleid op onderwijskundig, organisatorisch en financieel gebied. Zij denkt kritisch mee over het gevoerde beleid en en de beleidsvoornemens voor de komende jaren. Daarbij staat steeds het belang van het kind voorop.